Saturday, 22 March 2008

Feeding the cows in London / Bwydo'r da yn nghanol Llundain.

One of the strangest things I have possibly ever seen. I did actually believe that Calcutta had come to London when I was up there for a Uni interview in Goldsmiths College this week. Turned out it was some bins. Still... a great way to get people to clean up their act. Maybe Ceredigion isn't that different from LDN.***


Un o'r pethau fwyaf surreal dwi erioed wedi weld - o'n i'n meddwl bod Calcytta wedi dod i Brydain! Dyma'r bins weles i pan on i lan yn Llundain yr wythnos ma, ffordd gret i gael pobl i taflu ei sbwriel i mewn i rhywbeth yn hytrach nag unrhywle. Efallai nad yw Llundain mor wahanol i Geredigion a beth o'n i'n meddwl.

MOO.

Wednesday, 27 February 2008

New Year / New Resolution / New T-shirt / New Ideas.

First of all - Happy New Year! (My last post was on the 22nd of December - *hangs head in shame*)

So - A new resolution - to keep the blog updated regularly....

Today's exciting news is that today is a day of firsts. Today will see us put our FIRST charity t-shirt into production. Today is the FIRST time we will use our new screen printing equipment. YEs, you heard right - our t-shirts are now to be printed in little old Wales. And (more worryingly...) today is the FIRST time me or Buddug have worked on the production of our garments. It will be exciting, no doubt.

Oh, and seeing as it'sa day of so many firsts for us and Boondoogle, I thought I'd treat you to a FIRST too....

Here's the FIRST peek at our first new design for 2008.....

Ok, enough of firsts now? How about seconds? IT IS NEARLY EASTER.

The t-shirt will be on sale come the weekend, exclusively on our website. £5 from each t-shirt will go to helping 'Cymorth Niger', a fundraiser by a dear friend of ours - http://www.cymorthniger.com/

***

Yn gyntaf oll - BLWYDDYN NEWYDD DDA! (Roedd y blog dwethaf wedi'i bostio yn nghanol mis Rhagfyr 2007 - SORI!)

Felly - addweid newydd i 2008. I gadw'r blog ma'n fwy up to date.

Newyddion heddiw yw ei fod hi'n diwrnod o 'FIRSTS' i ni ma. Heddiw, fyddwn ni'n dechrau creu ein grys-t elusennol GYNTAf. Heddiw yw'r tro GYNTAF fyddwn ni'n defnyddio ein cyfarpar printio sgrin newydd. Ie, clywsoch chi'n gywir - fydd ein crysau'n cael eu printio yn Nghymru o hyn ymlaen. Ac heddiw fydd y tro gyntaf fyddwn ni yn gweithio ar y cynhyrchiad o'n dillad. Felly cam allan o'r stiwdio cynllunio i mewn i'r byd mawr...

A gan fod heddiw yn diwrnod o gymaint o bethau newydd, dyma i chi gip olwg ar ein cynllun newydd i grys-t fydd yn codi arian i elusen 'Medicins Sans Frontieres' trwy http://www.cymorthniger.com/ --- > fydd £5 o pob crys yn mynd at yr achos, a fydden nhw ar werth ar ein wefan ar diwedd yr wythnos.

Uchod, ma ein cynllun GYNTAF i 2008.

Ok, digon o GYNTAFAU? Beth am EILIAU? !??

MA PASG AR Y FFORDD.

Saturday, 22 December 2007

CROSS EVERYTHING

Hey all,

I have some news. It's good, and rather exciting. I recieved a letter today, that confirms that BOONDOOGLE has been confirmed as being in the final 100 businesses for the HSBC Unipreneurs 2008 awards. A ceremony that celebrates innovative start up businesses by uni versity students or new graduates. We have been selected from all that applied, and we now face rigorous tests and stuff, to see if we make the grade for the final cut.

Rather proud of this, as in a few days BOONDOOGLE will be about.... 3 months old.Adam

***

Hey pawb,

Newyddion go cyffrous - mae BOONDOOGLE wedi cael ei gynnwys yn y top 100 o fusnesau i Gowbrau Unipreneur yr HSBC. Mae'n gwobr sydd yn dathlu llwyddiant busnses a syniadau go gyfer busnesau newydd, sydd a gwobr o £20,000. Felly dros y misoedd nesaf mi fyddwn ni'n gorfod mynd trwy profion etc... er mwyn gwneud yn siwr bod ni'n digon dda i fod yn y rownd terfynol.

Eitha prowd i dweud y lleiaf... gan (mewn ychydig dyddiau) fydd Boondoogle yn dathlu ei benblwydd yn 3 mis oed!Adam

Sunday, 16 December 2007

Next Step... Vogue!


Hey all. First post for a while. Hopefully this part of things won't be neglected so much over the next few weeks. We'll be keeping you bang up to date. It's a very exciting time for us.


Anyway.


Boondoogle are in this months edition of Golwg, so go grab a copy or check out the online edition (we're on page 14). A big thanks to Llinos Dafydd for contacting us and putting in all the hard work to get this beatiful spread accros two pages. DIOLCH I TI!


As my title suggests, hopefully this won't be the last of glossy pages for Boondoogle. Next step... Vogue!


Keep up the festive spirit.


Adam and Bud.


***
Hey pawb.
Dyma'r tro gyntaf i mi postio rhywbeth fan hyn ers sbel. Gobeithio fydd y blog yn derbyn bach mwy o sylw dros yr wythnosau nesaf ma - gyda'r newyddion diweddaraf. Mae'n adeg diddorol iawn i ni.
Fodd bynnag
Mae erthygl amdanom ni yn y Golwg newydd sydd ar werth nawr! Prynnwch gopi neu cewch pip ar ei wefan nhw (sydd eitha snazzy) ar tudalen 14. Diolch o galon i Llinos Dafydd am gysylltu a ni yn y lle gyntaf ac hefyd am gwneud yr holl waith caled i gael y spread gwych ma dros dwy dudalen. Diolch x 1000!
Fel mae'n teitl i'n argymell... Gobeithio nid hyn fydd y tro dwethaf i dillad Boondoogle gweld tudalenau glossy. Next Step... Vogue!
Nadolig Llawen.
Adam a Bud.
***

Monday, 15 October 2007

For those in Cardiff / I'r rheini sydd o Caerdydd.

If you are interested in grabbing a Boondoogle tee, and you live, work, visit, pass through Cardiff - Oyster Clothing are now stocking our shizzle!

Os oes gennyt ti diddordeb mewn cael gafael ar crys Boondoogle, a dy fod ti'n byw, gweithio, mynd heibio, passo trwyddo Caerdydd cyn hir - mae Oyster Clothing yn gwerthu ein stwff ni!

http://www.oysterclothing.co.uk/ http://www.oysterclothing.co.uk/
http://www.oysterclothing.co.uk/ http://www.oysterclothing.co.uk/
http://www.oysterclothing.co.uk/ http://www.oysterclothing.co.uk/

Tuesday, 11 September 2007

BOONDOOGLE - With a magic number / Magic Number gyda BOONDOOGLE.

No - It's not the name of our new tee shirt design. We actually got sent this really cool photo. A mutual friend of ours wearing BOONDOOGLE.... papped, with one of the Magic Numbers! WOOHOO! Go Gwyl Macs. We will be there next year too. Supporting local people attempting big things. We like guys with a bit of ambition.

***

Na - Dim enw ein crys t newydd yw hwn. Wnaethon ni derbyn y ffoto reali cwl ma. Ffrind i fi a Buddug - yn gwisgo BOONDOOGLE... wedi ei dal gyda un o'r Magic Numbers! WHOOP! Byddwn ni yno yn Gwyl Macs blwyddyn nesaf eto, yn cefnogi pobl lleol sy'n ceisio gwneud pethau mawr. Dwi'n joio gweld pobl gyda bach o uchelgais.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

The Boondoogle train keeps on rolling! / Bant a'r cart Boondoogle!

HEY HEY

Much has happened since the last time I managed to get around to blogging. For example - Gwyl Macs has past, we have sold the first of Boondoogle(1)'s collection and the website has gone live.

A lot is ready to be served up in the Boondoogle canteen, It's ready to be cooked. But first, we need to clear up the starters. If you haven't checked out our website yet, then please do on www.boondoogle.co.uk. We need to sell quite a few more of our 'Boon meet Doogle' and 'Just a Tee Shirt' tees, before we can get around to ordering our next batch of designs.

If you buy at the moment, you will recieve...

1. Your lovely, super soft, uber comfy, antibacterial, eco friendly tee shirt; lovingly wrapped in brown paper tied up with string.
2. A free pack of 4 BOONDOOGLE Badges.
3. Free Delivery to anywhere in the UK.
4. A voucher entitling you to 10% off your next order.
and
5. A small amount of Llandysul air trapped inside the package. (Someone would pay a fortune for this stuff on ebay, surely!?)

So, there's never been a better time to buy. Please tell all you friends, or how about grabbing one for someone for christmas? (It's never too early to be organised)!

On top of this, we are currently looking for ways that we can improve our website. We have a new web geek on board to revamp our shop and hopefully make it more user friendly. If you have any ideas / hints / tips / suggestions on how we could do this, then please let me know on adam@boondoogle.co.uk

Much appreciated. Enjoy the last of the summer sun Boondooglers.

Adam x

***

HEY HEY

Ma llawer wedi digwydd ers i fi cael amser i bloggo diwethaf. Er enghraifft - mae Gwyl Macs wedi gwibio heibio, ni wedi gwerthu'r cyntaf o'n casgliad 'Boondoogle(1)' ac mae'r wefan wedi mynd yn fyw!

Mae llawer iawn o bethau'n barod i'w weini yn nghegin Boondoogle, mae'n barod i'w choginio. Ond yn gyntaf, mae angen iddom ni glirio'r cwrs gyntaf. Os nad ydych chi wedi gweld y wefan eto, yna cewch i www.boondoogle.co.uk. Mae eisiau i ni gwerthu tipyn yn fwy o'n crysau 'Boon meet Doogle' a 'Just a Teeshirt', cyn bod ni'n gallu mynd ati i archebu ein ail llwyth o gynlluniau.

Os prynnwch chi ar hyn o bryd, mi gewch chi...

1. Eich crys t biwtifwl, go esmwyth, cysur, gwrth facteria sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd; wedi ei lapio mewn papur brown wedi'i chlymu gan gorden.
2. Pecyn o 4 Bathodyn BOONDOOGLE, am ddim.
3. Cludiant am ddim i unrhyw fan yn y DU.
4. Tocyn yn rhoi 10% i ffwrdd o'ch archeb nesaf
a
5. Ychydig o aer Llandysul wedi ei dal yng nghanol y pecyn. (Dwi'n si┼Ár fydd rhywun yn fodlon talu ffortiwn am hyn ar ebay!?)

Felly, nid oes amser well wedi fod i brynnu. Dywedwch wrth eich ffrindiau, neu beth am prynnu un ar gyfer presant nadolig? (Dyw hi byth yn rhy gynnar i fod yn drefnus)!

Ar ben hyn, rydyn ni ar hyn o bryd yn edrych am ffyrdd i wella ein safle we. Mae gennym ni web geek newydd i helpu ailwampio'r siop a gobeithio ei wneud yn fwy 'user friendly'. Os oes gennych chi syniadau / awgrymiadau ar sut gallwn ni wneud hyn, yna rhowch gwybod i fi ar adam@boondoogle.co.uk

Diolch. Mwynhewch diwedd haul yr haf!

Adam x